1         Almene bestemmelser

1.1        Hvis ikke andet er skriftligt aftalt, gælder nærværende forretningsbetingelser for alle Rytholt’s services. Evt. tilføjelser, kommentarer, forbehold og betingelser fra køber, i forbindelse med køb giver ikke uden Rytholts skriftlige accept fravigelse fra disse forretningsbetingelser.
1.2        Ved bestilling af ydelser hos Rytholt, som købes på tilbud, enten direkte hos Rytholt eller hos en af vore forhandlere, kan der ikke bestilles tid til den bestilte ydelse. Vi sender vores medarbejder forbi, og udfører arbejdet, når det passer sammen med andre opgaver i dit område. 
1.3        Fra bestillingen af en ydelse hos Rytholt og frem til ydelsen er leveret, skal der være fri adgang for vores medarbejder hver dag mellem kl. 06.00 – 22.00 til de bygningsdele, der skal behandles.
1.4        Kommer vores medarbejder frem til en adresse, hvor der ikke er fri adgang, udføres den del af ydelsen, som vores medarbejder umiddelbart har adgang til. Arbejdet er hermed leveret, og der kan ikke reklameres over manglende behandlede arealer, som på dagen ikke var tilgængelige.
1.5        Det skal altid påregnes at Rytholts medarbejdere kobler på vandforsyningen, når der algebehandles/tag- og facaderenses, samt ved alle øvrige ydelser.
1.6        Ved fliserens kræves der adgang til vand. Tappe stedet (gerne en udvendig vandhane) skal som minimum kunne levere 25 l/min! Noget et normalt fungerende tappested sagtens gør.

2         Udførelse/tidshorisont/forsinkelse

2.1        Normalt udføres alle ydelser inden 6 uger efter bestilling
2.2        Forhold der kan udskyde din behandling er bl.a.: blæst, stærk regn og frost!
2.3        Har du en bestilling liggende hos Rytholt hen over en periode med forsinkende vejrlige forhold, udfører vi ydelserne snarest muligt, når vejrforholdene igen tillader arbejdet med ydelsen. Efter en længere periode med dårlige vejrforhold, kan der opstå ekstra arbejdspres, som kan medføre forlænget leveringstid. 
2.4        Ved generelt stort pres på tidsfristerne, grundet vejrlig, periodevis stor ordretilgang, eller andet, kan der løbende følges med i status på rytholt.dk, hvor der ugentligt vil blive oplagt en status beskrivelse at leveringssituationen.
2.5        Rytholt udfører de bestilte abonnementservices med aftalt interval med maks. 6 ugers udsving, som almindelig leveringstid jf. pt. 2.1

3         Algebekæmpelse med Algefri N.

3.1        Rytholt algebehandler med det miljøgodkendte middel AlgeFri N. Når dette kan anvendes uden risiko for skader på bygningsdele, og vores medarbejdere vurderer at bl.a. vejrforholdene er gunstige for virkningen af AlgeFri N. Se mere om AlgeFri N under ”INFORMATION”.

4         Bygningsrengøring i Rytholt Tag- & Facaderens.

4.1        En Rytholt bygningsrengøring (udføres på alle bygningsflader) er forkælelse af dit hus. Den miljøgodkendte Rytholt Tag- & Facaderens anvendes til alle ”bygningsrengøringsopgaver”, hvor du ønsker det reneste resultat af bare en vask. Rytholt Tag- & Facaderens løsner ikke alene snavs, men dræber også de alger, der sidder på de vaskede bygningskonstruktioner. Du behøver ikke at algebehandle efter en  Rytholt bygningsrengøring.
Hvis vores medarbejder vurderer, at du som kunde vil få et bedre resultat ved at udskifte algebehandlingen med AlgeFri N til en vask i Rytholt Tag- & Facaderens, gøres dette uden meromkostning for dig som kunde. Se mere om Rytholt Tag- & Facaderens under ”INFORMATION”.

5         Kvalitetsdokumentation ,reklamation og garanti

5.1        I forbindelse med services som algebehandling og bygningsrengøring sender Rytholt et billede af den behandlede flade, når arbejdet er udført.
5.2        Ved evt. anmodning om vederlagsfri ombehandling af algebelægning efter Rytholts første algebehandling/bygningsrengøring er det vigtigt, at du som kunde minimum gemmer det fremsendte billede som dokumentation for snavs/algebelægningsomfang ved 1. udførelse.
5.3        Det er vigtigt, at du som kunde sætter dig ind i virkningen/effekten af den ydelse, du køber hos Rytholt. Sammenlign f.eks. dine alger med de beskrivelser, vi har lagt op under ”INFORMATION”, for på forhånd at vide, hvor hurtigt du kan forvente den ønskede virkning af vores ydelser på netop dine bygningsdele.
5.4        Vil du klage over virkningen af Rytholts ydelser omkring algebehandling/bygningsrengøring, kan dette først ske, når de estimerede nedbrydningstider for de forskellige algetyper er gået. Læs om nedbrydningstider under ”INFORMATION”.

5.5 Garanti på fliserens gælder kun såfrem området er blevet imprægneret af Rytholt med Rytholts egne produkter,garantien dækker mod flisepest og alger. Garentien er betinget af at der er foretaget mindst een årlig algebehandling af området , udført af Rytholt med rytholts produkter. Garantien dækker aldrig overfor rodfæstet begroninger mellem fliser. Husk altid at gemme  dine kvitteringer for vedligehold, da Rytholt kun gemmer disse i 5 år.

6         Ordrehåndtering på www.rytholt.dk

6.1        Efter afgivelse af ordre på rytholt.dk modtager du en ordrebekræftelse. Det er vigtigt, at du som kunde tjekker ordrebekræftelsen, da den danner grudlag for den ydelse vores medarbejdere leverer.
6.2        Indsigelse mod en ordrebekræftelse bør ske straks. Ordren kan ændres direkte på din konto på rytholt.dk.
6.3        Fortryder du senere din bestilling, kan den så længe ordren ikke er taget ud til udførelse, annulleres på din konto. Dette er omkostningsfrit for dig som kunde.

7         Betaling

7.1        Alle ydelser bestilt på rytholt.dk, betales med betalingskort. Kortoplysninger afgives ved bestilling. Betaling sker først efter ydelsen er udført.
7.2        Alle ydelser bestilt hos Rytholt indeholder 25% moms og miljøafgifter.
7.3        Rytholt kører uden transporttillæg til alle adresser i Danmark, hvortil vi kan komme på brofastforbindelse.
7.4        Ved ikke forudbetalte services afleveres der enten i postkassen, eller pr. mail en faktura, som forfalder til betaling senest 7 dage efter.
7.5        Ved manglende betaling beregnes der 100,- kr. i gebyr pr. rykker der sendes.
7.6        Ved overskridelse af betalingsbetingelserne pålægges det forfaldne beløb incl. evt. rykkergebyrer, 1,5% i rente pr. påbegyndt måned.
7.7        Skyldige beløb, der ikke er betalt efter 2. rykkers tidsfrist, overgives uden yderligere varsel til retslig inkasso med yderligere omkostninger til følge, som pålægges det skyldige beløb.

8         Forhold der medfører ekstra udgifter!

8.1        Ydelser, som i første besøg ikke kunne leveres, jævnfør pkt. 1.4., men som kunden ønsker udført, faktureres efter Rytholts normalpriser.
8.2        Ydelser, som er bestilt med forkert mængde, f.eks. forkert m2 tagflade eller forkert højdeangivelse, tillægges uden forudgående mundtlig/skriftlig aftale et gebyr, som afspejler den købte ydelse. Særskilt faktura/opkrævning fremsendes og forfalder til betaling straks.

8.2.1        Tillægseksempler:

8.2.1.1       Mere end 3,5 meter til tagrenden tillæg oftest 2-500,- kr.
8.2.1.2       Købt tagbehandling til 300 m2 tag, Faktisk forhold viser, der er 400 m2 tag. Tillægsydelse 2-300,- kr
8.2.1.3       Købt flisegrundrens til 200 m2, opmålt er der 240 m2. Tillæg 40 X enhedsprisen pr. m2.

9         Ansvarsfraskrivelse

9.1        AlgeFri N og Rytholt Tag- & Facaderens må ikke udledes til vandmiljøet (søer og åer mm.). Som kunde hos Rytholt er du selv ansvarlig for, at afledning ikke foregår til vandmiljøet under og umiddelbart efter en behandling, men f.eks. til kloak, eller jord. Opstår der skader i vandmiljøet som følge af en algebehandling eller bygningsrengøring udført af Rytholt på din adresse, er du som kunde selv ansvarlig for alle konsekvenser heraf, incl. at dække alle evt. omkostninger, som i den forbindelse måtte påføres Rytholt, både som erstatnings- og sagsanlægsudgifter.
9.2        Skader på bygningsdele, der er misligholdt, forfalden, angrebet af råd eller andet, er Rytholt uvedkommende.
9.3       Ved grundrens af træbelægninger, plankeværker, beklædningsbrædder/plader og alle andre tilsvarende bløde bygningsdele, er det kundens ansvar at sikre sig, inden der bestilles grundrens til disse, at de kan tåle behandlingen! Rytholts medarbejdere er ikke fagpersoner indenfor vurdering af byggematterialers robusthed! Eventuelle skader på disse bygningsdele er Rytholt uvedkommende. 
9.4        Skader på beplantning, plankeværk, havemøbler mm, grundet fremførelse af slange til behandlingsdysse er Rytholt uvedkommende.
9.5        Forbehold ved tagrenderens. Normalt klarer tagrender en almindelig rensning incl. skånsomt at støtte en stige, som bruges til at komme op til tagrenden på, men ældre tagrender, specielt plastiktagrender, som er en del år gamle, kan revne/flække/knække ved endog meget forsigtig behandling. Det ses også indimellem, at specielt zinktagrender bliver synligt utætte efter en rens, hvilket skyldes, at disse i forvejen er gennemtærede. Disse skader og lignende skader er Rytholt uvedkommende.
9.6  der kan efter endt behandling være spor efter algemiddel på vinduer og bygningsdele, disse skal køber selv afrense, det gør ingen skade men der vil kunne forekomme rengøring efter endt behandling 

 

10    Beplantning

10.1    Vi ser indimellem at enkelte planter tæt på arealer, hvor der algebehandles/bygningsrengøres, efterfølgende kan få pletter på eller endda afsvedne blade. Urteagtige planter kan skades så meget, at de går ud. Skaderne opstår grundet kontakt af bekæmpelsesmidlet og sæben, kombineret med f.eks. stærkt solskin. Denne type skader er oftest forbigående, planterne får nyt løv og trives videre. Planter, der ønskes skånet for en sådan afsvidning, bør afdækkes, eller skylles over med rent vand umiddelbart efter behandling. Evt. skader på beplantning er Rytholt uvedkommende.

11    Forsikring og tvister.

11.1    Rytholt er ved ansvarspådragende skader, forsikret af Tryg.
11.2    Evt. tvister, som ikke løses i mindelighed, kan kun indgives til retslig afgørelse ved retten i Aalborg.